Když vám dluhy přerostou přes hlavu

Slovo insolvence má latinský původ a do češtiny jej běžně překládáme jako sousloví: neschopnost dostát peněžitým závazkům. Díky tomuto starobylému původu můžeme sami odvodit, že se jedná o stav, který je lidstvu známý už po staletí. Bohužel. Co tento stav znamená a jak mu čelit?

debt-1500774_960_720

Stav insolvence je vlastně stavem nevýhodným jak pro samotného dlužníka, tak také pro jeho věřitele, stát i společnost jako celek. Z tohoto důvodu je tento stav právně regulován, v České republice se jedná zejména o zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. Zkráceně se označuje jako insolvenční zákon.

Tento zákon uvádí, že insolvenci lze řešit v insolvenčním řízení (jeho předmětem je řešení úpadku nebo teprve hrozícího úpadku) třemi základními způsoby. A to konkursem, oddlužením (osobním bankrotem) nebo reorganizací (tento způsob je možné použít pouze u větších firem). Toto řešení pak má dle zákona vést k uspořádání majetkových vztahů vzhledem k věřitelům.

Dále tento zákon upravuje samotné pojmy „úpadek“ a „hrozící úpadek“. V úpadku je dlužník, který má více věřitelů, dluhy po splatnosti ve lhůtě delší než 30 dní a který tyto závazky není schopen plnit (nachází se tedy v tzv. platební neschopnosti). O hrozící úpadek pak jde tehdy, když se vzhledem k okolnostem dá předpokládat, že v brzké době nebude dlužník schopen plnit řádně a včas své závazky (jejich podstatnou část).

money-2033591_960_720

Platební neschopnost nastává tehdy, když dlužník zastaví platby podstatné části svých závazků, neplní je po dobu delší než 3 měsíce a ani nemůže uspokojit pohledávky ani výkonem rozhodnutí či exekucí.

Sečteno, podtrženo – insolvence je zkrátka složitý pojem, jehož řešení je neméně složité. Proto se dnes na trhu pohybuje hned několik společností, které se zabývají oddlužením neboli tzv. osobním bankrotem. Postižená osoba jako laik totiž málokdy dokáže efektivně vyřešit tento stav, v němž se ocitnula, a to ať už vlastním či cizím zaviněním. Čím déle tento stav trvá, tím méně efektivní je jeho řešení. Nejlepší je proto jej začít řešit ještě předtím, než se dostane až do fáze osobního bankrotu.